Privacy beleid

M&A/FIRM BV (“M&A/FIRM”) respecteert en hecht waarde aan uw privacy en gaat daarom strikt vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. In dit privacy- en cookiebeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens M&A/FIRM verwerkt en met welk doel.

Reikwijdte en aanvaarding

Door gebruik te maken van onze websites en gerelateerde diensten, informeert M&A/FIRM u dat M&A/FIRM persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken openbaar kan maken en kan opslaan zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op alle onderdelen van websites die door M&A/FIRM worden beheerd, waaronder de volgende websites:

www.manda-firm.international

Hoe verzamelt M&A/FIRM gegevens?

M&A/FIRM verzamelt persoonsgegevens:

– Wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of als u zich aanmeldt voor een seminar.

– Wanneer u (een van) de website(s) van M&A/FIRM bezoekt.

– Wanneer u gebruik maakt van de (juridische) diensten van M&A/FIRM.

– Wanneer u reageert op een vacature en uw CV opstuurt.

De soorten gegevens die M&A/FIRM verzamelt

M&A/FIRM verzamelt de volgende gegevens:

Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u de websites van M&A/FIRM bezoekt, verzamelt M&A/FIRM automatisch persoonsgegevens die worden verstrekt door uw computer, mobiele apparaat of ander apparaat dat toegang geeft tot de website(s). deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Lees voor meer informatie de cookies-sectie hieronder. De verzamelde informatie bestaat uit browserinformatie, duur van het bezoek, bezochte webpagina’s, geselecteerde hyperlinks, geografische informatie en informatie op basis van IP-adres en over de verbinding zoals IP-adres.

Expliciet verstrekte persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening kunnen de volgende gegevens expliciet worden verstrekt: (bedrijfs)naam, adres, postcode, geslacht, woonplaats, land, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, financiƫle gegevens, identiteitsgegevens, taalvoorkeuren, overige informatie.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden: Marketingdoeleinden, Het verbeteren en optimaliseren van onze diensten, het voeren van geschillen, het beveiligen en beheren van onze systemen, het voldoen aan wettelijke verplichtingen (indien nodig), of op basis van ondubbelzinnige toestemming.

De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en relevante wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden uitsluitend openbaar gemaakt indien M&A/FIRM voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik maakt van diensten van derden. In dat geval treden derden op als verwerker van M&A/FIRM. De persoonsgegevens worden overgebracht naar beveiligde servers binnen de EU. M&A/FIRM heeft met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving.

Persoonsgegevens worden voorts niet aan derden verstrekt, behalve indien dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen van M&A/FIRM jegens u te voldoen, waaronder het initiƫren en voeren van gerechtelijke procedures, indien M&A/FIRM hiervoor uitdrukkelijke en gespecificeerde toestemming heeft gekregen.

Openbaarmaking van persoonsgegevens kan ook plaatsvinden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties of indien wettelijke verplichtingen M&A/FIRM hiertoe verplichten.

Bewaren van persoonsgegevens

M&A/FIRM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen van de verwerking te realiseren, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens

M&A/FIRM neemt alle redelijke organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en om verlies, misbruik of wijzigingen te helpen voorkomen.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om M&A/FIRM te verzoeken om bevestiging of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt. Op uw verzoek zal M&A/FIRM u schriftelijk informeren of M&A/FIRM uw persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden, alsmede de namen van derden met wie de gegevens worden gedeeld. Bij het indienen van uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw identiteitsbewijs.

Indien u achteraf van mening bent dat M&A/FIRM onjuiste, onvolledige, verouderde persoonsgegevens van u heeft, indien u vermoedt dat M&A/FIRM uw persoonsgegevens onjuist heeft verwerkt, of indien u uw persoonsgegevens in de systemen van M&A/FIRM wilt laten verwijderen indien deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, in geval van intrekking van de toestemming of in enig ander geval van gemotiveerd bezwaar, kunt u M&A/FIRM te allen tijde verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u M&A/FIRM verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, alsmede M&A/FIRM verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Bezwaren en verzoeken om toegang, correctie, verwijdering of overdracht zullen, in overeenstemming met de wet, behoudens beschikbare wettelijke uitzonderingen, binnen vier weken worden uitgevoerd. Bovendien kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te beperken. U kunt uw verzoek sturen naar privacy@firm-ware.international. Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk informatie verstrekt. M&A/FIRM zal alles in het werk stellen om geschillen op te lossen. Als u niet tevreden bent met de uitkomst, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en een klacht indienen.

Wijzigingen

M&A/FIRM behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen door een nieuwe versie op de website(s) van M&A/FIRM te plaatsen.

LAW/FIRM
Logo