archive coming soon

no page

ESG en de invloed op bedrijfswaarde

Environmental, Social, and Governance (ESG) factoren spelen een steeds grotere rol in het bedrijfsleven, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar misschien nog niet zo duidelijk is, is dat ESG niet alleen van invloed is op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook op de waarde van een onderneming. In dit artikel gingen wij al in op de rol van ESG bij bedrijfsovernames, maar laten we nu eens wat dieper ingaan op de invloed van ESG op de waarde van een bedrijf.  

Kostenbesparing met ESG

Implementeer jij effectief ESG factoren in je organisatie? Dat doe je slim! Dit levert aanzienlijke voordelen op de lange termijn op voor jouw bedrijf. Door je te richten op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid bespaar je niet alleen kosten. Je creëert ook waarde en je benut groeimogelijkheden. Meer vliegen in één klap!

Het integreren van ESG-criteria in bedrijfsactiviteiten leidt ook tot operationele efficiëntie en kostenbesparingen op verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van energie- en hulpbronnengebruik, het minimaliseren van afval en emissies, en het optimaliseren van processen. Deze maatregelen dragen niet alleen bij aan een duurzamer milieu, maar zorgen ook voor lagere operationele kosten en een verbeterde winstgevendheid op de lange termijn.

Risicobeheersing

Een van de belangrijkste manieren waarop ESG de waarde van een bedrijf beïnvloedt, is door risico’s te beheersen. Bedrijven die slim omgaan met ESG kunnen kosten besparen op de lange termijn. Ook hebben ze beduidend minder kans op fraude en is hun supply chain stabieler. Dit trekt steeds meer investeerders aan, die op zoek zijn naar bedrijven die duurzaamheid serieus nemen en risico’s beperken.

Een stevig ESG-beleid versterkt ook de veerkracht van jouw bedrijf en bereidt het beter voor op onvoorziene gebeurtenissen. Door aandacht te besteden aan sociale en governancekwesties, zoals diversiteit en inclusie, ethisch leiderschap en transparant bestuur, kunnen bedrijven zich wapenen tegen reputatieschade, juridische geschillen en operationele verstoringen die kunnen ontstaan als gevolg van slecht beheerde sociale en ethische kwesties.

Reputatie

Een sterke focus op ESG helpt ook bij het opbouwen van een solide bedrijfsreputatie. Hoe beter de reputatie, hoe groter de klantenbinding. Ook versterkt het het vertrouwen van overige 986stakeholders, waaronder investeerders en regelgevende instanties. Daarnaast maakt het jouw bedrijf ook aantrekkelijker voor werknemers, vooral in tijden van personeelsschaarste. Voor MKB-bedrijven die aan grote ondernemingen leveren, geldt bovendien dat ze alleen kunnen blijven opereren als ze op alle fronten ESG-proof zijn. Bedrijven die open zijn over hun ESG-praktijken en zich inzetten voor duurzaamheid hebben naast verhoogde klantloyaliteit een betere merkreputatie en een versterkte positie in de markt.

Investeerders letten op ESG-factoren

Investeerders worden zich steeds meer bewust van het belang van ESG-factoren bij het nemen van investeringsbeslissingen. Bedrijven die duurzaamheid serieus nemen en actief risico’s beperken, worden gezien als aantrekkelijker voor investeerders die op zoek zijn naar langetermijnwaardecreatie en duurzaam rendement op hun investeringen. Dit kan leiden tot een grotere toegang tot kapitaal, lagere financieringskosten en een hogere waardering op de markten. Sterke ESG-prestaties maken het makkelijker voor bedrijven om kapitaal aan te trekken. Beleggers waarderen bedrijven die zich richten op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid hoger, wat resulteert in korting op kapitaalkosten. Ook banken letten steeds meer op ESG-criteria bij het verstrekken van leningen. Investeren in ESG loont!

Conclusie

ESG heeft invloed op verschillende factoren die de waarde van een onderneming bepalen. Door ESG-integratie serieus te nemen en proactief risico’s te beheren, kan jouw onderneming niet alleen kosten besparen en operationele efficiëntie verbeteren, maar ook risico’s beheersen, waarde creëren, je reputatie versterken en investeerders aantrekken die op zoek zijn naar duurzame groei. ESG speelt een steeds grotere rol in het bedrijfsleven. Neem het serieus en integreer het in je bedrijfsstrategie. M&A/FIRM kan je daarbij helpen, bijvoorbeeld door onze dienst maatwerk ESG-inventarisatie en rapportage (waarover binnenkort meer informatie op onze site)), waarmee je voldoet aan de eisen van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer weten?

Wil je meer over dit onderwerp weten? Of wil je weten wat M&A/FIRM nog meer voor jou kan betekenen op het gebied van ESG? Neem gerust contact op met Esther Tromp (E: esthertromp@manda-firm.international, T: +31655741267)

De rol van ESG en duurzaamheid bij bedrijfsovernames

In de huidige maatschappij raakt niet-duurzaam ondernemen de toekomstige winstgevendheid van het bedrijf. In de wereld van private equity en investeerders worden de keuzes in de samenstelling van de portefeuilles al in belangrijke mate gebaseerd op hoe de ESG-score van een onderneming is.

Ook bij fusies en overnames in het MKB is duurzaamheid niet langer een ondergeschoven kindje. Inmiddels is het een van de meest  factoren bij een overname geworden. Of het nu gaat om de keuze of bedrijven met elkaar in zee gaan, knock-out factoren bij een due diligence onderzoek of als onderwerp aan de onderhandelingstafel als het gaat om garanties en vrijwaringen.

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social and Governance,in het Nederlands milieu, mens en bestuur. Het wordt ook wel samengevat onder de noemer ‘duurzaamheid’. In zakelijke zin betekent het de duurzaamheid van een onderneming op alle gebieden, van de impact op het milieu tot de omgang met mensen in de hele supply chain. ESG-wetgeving omvat alle wetten en regels op de onderwerpen milieu, mens en bestuur, en dat is heel breed. Het omvat eigenlijk alles over de omgang van bedrijven met hun personeel, de impact die zij hebben op het milieu en de wijze waarop zij hun organisatie ingericht hebben en hun onderneming leiden. Als maatschappij vinden wij dat dit duurzamer en beter kan. Onze ethische normen hierover veranderen ook. Denk aan de discussies op social media over de misstanden in de mode-industrie, de intensieve veehouderij en het dumpen van afval in arme landen. Wil je meer hierover weten? Lees dan dit artikel.

 

Hoe heeft ESG invloed op de waarde van de onderneming?

ESG heeft invloed op diverse factoren die de waarde van een onderneming bepalen.

 • Risicobeheer
  Door slim om te gaan met ESG worden risico’s verminderd, bijvoorbeeld doordat op de lange termijn kosten bespaard kunnen worden, het bedrijf minder fraudegevoelig is, en haar supply chain stabieler is. Meer en meer investeerders houden hier rekening mee.

 • Reputatie
  Hoe beter een bedrijf presteert op de ESG, hoe beter de reputatie. Dat zorgt voor een grotere klantenbinding, en ook wordt het bedrijf interessanter voor werknemers in tijden van personeelsschaarste. Voor MKB bedrijven die aan grote ondernemingen leveren geldt bovendien dat zij die klanten alleen kunnen blijven bedienen als ze op alle fronten ESG proof zijn.

 • Toegang tot kapitaal
  Sterke ESG-prestaties maken het makkelijker om kapitaal aan te trekken en zorgen ook voor korting op kapitaalkosten. Beleggers waarderen bedrijven die zich richten op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid hoger. Ook banken letten hierop. 
 • Indicator voor toekomstig succes
  ESG wordt steeds meer gezien als een indicator voor toekomstig succes van een bedrijf. Niet alleen bij grote bedrijven maar juist ook bij de MKB ondernemingen. Bedrijven die goed scoren op ESG, hebben vaak een betere reputatie, stabielere bedrijfsvoering, trekken talentvolle medewerkers aan en worden gezien als betrouwbare zakenpartners. Dat leidt tot betere operationele prestaties, hogere winsten en op de lange termijn ook tot meer waardecreatie.

ESG in de verschillende stappen van het overnameproces

ESG speelt een beslissende rol bij bedrijfsovernames in diverse stadia van het overnameproces.

 1. Selectieprocedure en waarde van de onderneming

  Aan de koperszijde
  Al bij de selectie van een mogelijke ‘target’ (het over te nemen bedrijf), speelt ESG een grote rol. De waarde van de target wordt in steeds grotere mate bepaald door het antwoord op de vraag hoe ESG-proof een bedrijf is. Als een bedrijf op het gebied van ESG grote steken laat vallen, daalt de waarde van de onderneming en zal er simpelweg een lagere koopsom worden betaald. De nieuwe eigenaar zal dan immers nog forse investeringen moeten doen: denk aan isolatie van de bedrijfsruimte, het vinden van nieuwere (duurzamere) leveranciers of grondstoffen en het rechttrekken van scheef belogingsbeleid.

  Aan de verkoperszijde
  Als MKB ondernemer heb je jarenlang gebouwd aan je onderneming, misschien zelfs over meerdere generaties. Dan verkoop je je bedrijf zeker niet aan de eerste de beste. Je hebt bovendien ook een verplichting tegenover je personeel, om ze goed over te dragen aan een koper, die goed voor ze blijft zorgen. Een bedrijf waarvan het bekend is dat het slecht omgaat met zijn personeel lijkt dan geen goede optie. Maar hoe zit het met een buitenlandse onderneming uit de VS of Azië dat je verder niet kent? Wellicht is het niet onverstandig om toch wat onderzoek te doen naar hun ESG-scores.
 1. Due diligence
  Bij het uitvoeren van een due diligence voor een potentiële overname, moeten bedrijven rekening houden met ESG-risico’s en -kansen. Hierin zitten het beoordelen van de milieuprestaties, sociale impact en beleidsstructuur van het beoogde bedrijf. Door ESG-factoren mee te nemen in het due diligence-proces worden potentiële risico’s en kansen op het gebied van milieu, sociaal beleid en beleid tijdig geïdentificeerd. Door analyse van deze factoren kunnen kopers potentiële risico’s identificeren die de waarde of reputatie van het beoogde bedrijf kunnen schaden.

 2. Koopsombepaling
  We gaven het hierboven al aan: een lage ESG-score zorgt direct voor een lagere koopsom. Het betekent niet dat je het beste jongetje van de klas moet zijn, maar bepaalde basis-beginselen moeten goed op orde zijn. Anders loop je de kans dat je flink minder krijgt voor je bedrijf dan gehoopt.  
 1. Waardecreatie
  Stel dat de ESG-score van het over te nemen bedrijf lager is dan die van jou als koper. Dan creëert verbetering van die score na de aankoop direct waarde. Implementatie van het ESG- beleid van de koper en wijzigingen op dat gebied met behulp van de koper, kunnen kostenbesparingen realiseren, ervoor zorgen dat je bedrijf voortaan efficiënter werkt, betere klanten kunt binnenhalen en nieuwe markten kunt ontdekken. Het omgekeerde kan ook het geval zijn;dat de koper juist de duurzaamheidsinspanningen van het gekochte bedrijf overneemt en daardoor waarde voor zijn eigen bedrijf creëert. Bijvoorbeeld door een revolutionaire nieuwe, duurzame, milieuvriendelijkere productiemethode over te nemen, andere grondstoffen in te kopen, enzovoorts.

 2. Stakeholdermanagement
  Ook dit gaven we al aan: bedrijven die hoog op ESG scoren zijn aantrekkelijke werkgevers voor jonge en getalenteerde werknemers. De jonge generatie heeft een grote behoefte aan zingeving, ook als het gaat om werk. Ze willen trots zijn op het bedrijf waar ze deel van uitmaken. Bewust omgaan met milieu, leefomgeving en mensenrechten hoort daarbij. Wie tevreden werknemers heeft, straalt dit uit. Dit heeft directe invloed op de manier waarop omgegaan wordt met klanten. Oog hebben voor de impact van jouw bedrijf op de directe omgeving zorgt ervoor dat je een positieve imago hebt. Het zorgt er ook voor dat je minder problemen hebt als het gaat om vergunningverlening of andere overheidsbemoeienissen, denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu- en omgevingsvergunningen of uitzonderingen daarop.

Kortom, ESG is van cruciaal belang voor bedrijven en investeerders en speelt een steeds grotere rol bij het beoordelen van de duurzaamheid en verantwoordelijkheid van een bedrijf. In de context van M&A en bedrijfsovernames helpt ESG bij het beheersen van risico’s, het creëren van waarde en het managen van stakeholders.

Onze visie

Wij geloven dat duurzame bedrijven op lange termijn succesvoller zijn en dat is precies waar wij naar streven. Daarom besteden wij in de PREPARE fase aandacht aan de ESG-score van jouw onderneming en geven wij gerichte adviezen hoe die op doeltreffende wijze verbeterd kunnen worden om op de lange termijn succesvol te blijven en daarmee de waarde van de onderneming te vergroten.

In de MERGE fase zullen wij, al naar gelang aan welke ‘kant’ je staat, jou adviseren over de wijze waarop in het due diligence onderzoek aandacht aan de ESC-aspecten besteed kan worden en de ESG-score van de target plus de gevolgen als deze onder de maat blijkt te zijn. Ook bij de koopsom en contractsonderhandelingen zal de ESG-score van de target een rol spelen.

In de INTEGRATE fase besteden wij aandacht aan ESG binnen de kaders van de succesfactoren die naar onze mening ten grondslag liggen aan een geslaagde wijze van integratie.

Heb je vragen hierover? Of wil je advies over het integreren van ESG-criteria? Neem gerust contact op met Esther Tromp (E: esthertromp@law-firm.international, T:+31655741267).

 

 

Bedrijfsovername: waar moet je op letten?

Een bedrijfsovername is een ingewikkeld proces waar veel bij komt kijken. Een bedrijf, met alle medewerkers,  wordt geheel of gedeeltelijk overgenomen door een ander bedrijf, bijvoorbeeld als een strategische zet om groei te stimuleren, de marktpositie te versterken of synergievoordelen te halen. Het succes van een bedrijfsovername hangt af van verschillende factoren, waaronder de synergie, een goede integratie en communicatie. Dit alles staat of valt met een zorgvuldige voorbereiding en een gedegen due diligence.

Dus: waar moet je nou op letten bij een bedrijfsovername?

Synergie en behalen strategische doelen

Een van de belangrijkste aspecten bij een bedrijfsovername is dat de twee bedrijven strategisch matchen. Wat wordt hiermee bedoeld? Zie het als een huwelijk, waarbij je wilt dat je normen en waarden ook op elkaar aansluiten. Zo moeten ook de doelen, waarden en bedrijfsculturen van de organisaties goed op elkaar aansluiten. Van belang is dan dat er op voorhand uitgebreid onderzoek wordt gedaan of de producten, markten en in het bedrijf aanwezige vaardigheden goed op elkaar aansluiten of elkaar goed aanvullen. Dit onderzoek is cruciaal om te weten of de overname wel zo’n slimme strategische zet is en of er een kans van slagen is.

Een bedrijfsovername is geen doel op zich. Je wilt met een bedrijfsovername iets bereiken: of dit nu groei is, de werving van personeel, het behalen van margevoordeel in de supply chain of de toevoeging van expertise,  productiecapaciteit, IE rechten of het toevoegen van nieuwe producten aan je bestaande portefeuille.

Onderzoek toont keer op keer aan dat degene die zijn doelen goed voor ogen houdt bij de zoektocht naar de ideale overnamekandidaat, de meeste kans van slagen heeft. Een bedrijf overnemen voor de overname of ‘groeien om te groeien’  leidt vaak tot teleurstellingen achteraf.

Ook timing is van groot belang. Jouw eigen organisatie moet er namelijk ook klaar voor zijn: het overnemen van een bedrijf is een forse aanslag op je bedrijf. Niet alleen tijdens het overnameproces zelf, maar ook in de periode erna. Het vraagt veel tijd van een deel van het management, dat zelf al genoeg taken in de eigen organisatie heeft. Duurt een overnameproces lang, of volgen meerdere overnames zich in korte tijd op, dan leidt dat de aandacht af van de eigen organisatie, waardoor bijvoorbeeld interne problemen kunnen ontstaan.  Medewerkers merken het, dat hun leidinggevende of manager minder aandacht voor hen heeft. Dit zorgt voor onrust, onzekerheid en een verlaagde productiviteit. Je ziet dan ook vaker dat na een overname de eigen omzet wat terugloopt.

Bedrijfsovername

Financiële gezondheid

Je wilt natuurlijk geen kat in de zak kopen bij een bedrijfsovername. Het is dan ook van essentieel belang om de financiële gezondheid van het beoogde bedrijf voor de bedrijfsovername grondig te (laten) evalueren. Analyseer de jaarrekeningen, de cashflow, de schuldenlast en alle andere financiële indicatoren om een helder beeld van de financiële situatie te krijgen. Maar ook bestaande contracten en de uitvoering ervan kunnen tot financiële uitdagingen in de toekomst leiden. Denk aan klantcontracten die bij een bedrijfsovername door de klant opgezegd kunnen worden, of het leveren van non-conforme producten. Let er hierbij ook op dat je eventuele verborgen verplichtingen of risico’s die een negatieve invloed op de waarde van de overname kunnen hebben, boven tafel krijgt. Dat vereist een gedegen due diligence onderzoek (daarover later meer).

Tijdens een overnameproces probeer je als koper bij een bedrijfsovername een goed beeld te krijgen van het toekomstige verdienpotentieel van de ondernemen. Vaak is dat echter koffiedik kijken, al was het maar omdat de toekomstige performance ook afhangt van de succesvolle integratie in jouw bestaande onderneming én de doelen die je met de acquisitie wilt bereiken.

Juridische/regelgevende aspecten

Een bedrijfsovername gaat gepaard met een uitgebreide juridische ‘papierwinkel’.  Niet alleen zul je een juridische due diligence willen laten uitvoeren om alle risico’s in kaart te brengen . Ook zullen de nodige contracten opgesteld moeten worden om alle afspraken rond de overname en de verdeling van tijdens de due diligence gevonden risico’s op te schrijven. Soms is het zo dat je een melding moet doen of zelfs een vergunning moet krijgen, om een overname te plegen. Dat kan het geval zijn als jouw bedrijf of de over te nemen onderneming een bepaalde omvang of marktpositie heeft. 

Waarde van het over te nemen bedrijf

Onder de streep is het niet moeilijk

Over de waardering van een bedrijf bij een bedrijfsovername wordt vaak heel geheimzinnig en ingewikkeld gedaan. Maar onder de streep is het niet zo moeilijk. Vergelijk het met de koop van een huis:  daarbij let je op de locatie, het aantal vierkante meters, de staat van onderhoud van het huis en, vooral ook, hoe jij denkt het huis in de toekomst nog kunnen te verfraaien (denk aan een nieuwe badkamer, keuken of aanleg van een tuin). Zo is het ook met de koop van een bedrijf, uiteindelijk gaat het om de toekomstige verdiencapaciteit.

Je kijkt naar de producten of diensten die een bedrijf levert, naar de organisatorische en financiële gezondheid, de intellectuele eigendomsrechten en vooral ook de toegevoegde waarde die de onderneming voor jouw bedrijf heeft. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot nieuwe markten (andere branches, buitenland), het toevoegen van producten aan je productportfolio, verkrijgen van belangrijke intellectuele eigendomsrechten, extra personeel, uitbreiding van productiemogelijkheden, meer omzet en winst, etc. Die toegevoegde waarde zal voor iedereen anders zijn. Terwijl de ene ondernemer in het buitenland wil uitbreiden, zit de andere ondernemer handenwringend te wachten op meer capaciteit om zijn eigen orders uit te kunnen werken. Dat betekent ook, net als in een huwelijk of de koop van een huis, dat voor de een bepaalde zwakte een zegen is, terwijl het voor de ander een last is. Denk aan een bedrijf met een mooie fabriek en een te lege orderportefeuille. Als je zelf ondercapaciteit hebt, dan zie je hierin een kans. Als je overcapaciteit hebt, dan is het weer een last.

Due diligence

Natuurlijk wil je geen spreekwoordelijke kat in de zak kopen. Daarom zul je naast het feit dat je je eigen oren en ogen goed de kost geeft, adviseurs willen inhuren om te onderzoeken of alle beloftes die over het bedrijf worden gedaan ook kloppen. Vergelijk het met een bouwkundig onderzoek bij de koop van een huis. Je adviseurs zullen op zoek gaan naar mogelijke risico’s en de spreekwoordelijke lijken in de kast. Hierbij zullenalle aspecten van het beoogde bedrijf worden onderzocht. Denk aan financiën, juridische zaken, operationele processen, klantenbestand en het personeel. Maar ook onderwerpen als bijvoorbeeld IT infrastructuur, milieu of maatschappelijk verantwoord ondernemen (ESG) zijn onderwerpen die steeds vaker aan bod komen. Een due diligence onderzoek helpt je om mogelijke problemen of risico’s te identificeren en zorgt ervoor dat je na de overname niet voor verrassingen komt te staan.

Een succesvolle bedrijfsovername draait op een goede integratieplanning

Gedetailleerd integratieplan

Een goede integratie is de nummer 1 succesfactor voor een geslaagde bedrijfsovername. Voor een succesvolle bedrijfsovername is een goede integratieplanning nodig. Nog voordat je het bedrijf overneemt zul je moeten nadenken over hoe je ervoor gaat zorgen dat het over te nemen bedrijf goed ingebed wordt in je eigen organisatie. Daar komt vaak meer bij kijken dan je in eerste instantie denkt, zelfs als je in eerste instantie de overgenomen onderneming op zichzelf wilt laten doordraaien. Er zal iemand binnen de organisatie moeten zijn, die bij het overgenomen bedrijf het ‘gezicht’ van de nieuwe aandeelhouder wordt. Iemand die klaar staat voor alle vragen die er zijn van bijvoorbeeld personeelsleden.  Wat vaak onderschat wordt is dat een bedrijfsovername voor medewerkers heel stressvol is. Het maakt ze onzeker over hun baanzekerheid, hun functioneren en de toekomst. Het personeel geruststellen en er voor ze zijn is dus zeker van groot belang.

Maar er zijn ook praktische zaken die geregeld moeten worden. Denk aan de overgang naar een nieuw ERP of boekhoudsysteem, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, aanpassing van de website, informeren van klanten en leveranciers, IT infrastructuur, de bank, etc. Een hoop praktische zaken die, als ze blijven liggen vaak tot wrijvingen en onduidelijkheden leiden. En dit heeft weer tot  gevolg dat de performance van het gekochte bedrijf er al snel onder gaat lijden.

Leg de voordelen van het samengaan vast, maak een gedetailleerd integratieplan en wijs een team aan die zich specifiek met de integratie gaat bezighouden. Door een goede planning loopt de operationele gang van zaken door en worden de risico’s van de overgang geminimaliseerd. 

Communicatie is key

Communiceer tijdig, helder en open

Ben helder en open in je communicatie bij een bedrijfsovername. Zorg ervoor dat alle werknemers op de hoogte zijn van wat er bij de bedrijfsovername gaat gebeuren en wat dit voor hun rol betekent. De gevolgen van een bedrijfsovername kunnen voor werknemers groot zijn: misschien zijn ze bang dat ze hun baan kwijtraken,  ze weten niet waar ze terechtkomen en ze weten ook niet of ze in de toekomst, onder nieuwe leiding, ook wel een bijdrage aan het bedrijf kunnen leveren. Ze worden onzeker over hun eigen functioneren. Managers, die gewend waren om in de oude situatie zelf beslissingen te nemen, durven dat misschien niet meer,  uit angst iets verkeerd te doen. Met als gevolg dat zaken on-hold staan omdat niemand weet wat er gaat gebeuren.  Blijft goede communicatie en zichtbaarheid van de nieuwe eigenaar uit, dan ontstaat er onzekerheid en ‘verlamming’. Wat dit met de motivatie en het werkmoraal kan doen laat zich raden, en dDat zie je dan ook redelijk snel terug in de omzetcijfers en het verloop van (goed) personeel. Een situatie die je natuurlijk wilt voorkomen, dus zorg ervoor dat je duidelijk en tijdig communiceert zodat werknemers zich betrokken voelen en tijdig weten wat hun te wachten staat.

Hetzelfde geldt voor de leveranciers, dienstverleners en klanten. Ook zij vragen zich af of er voor hen iets verandert na de overname. Het kan zijn dat de kredietlimieten bij leveranciers wijzigen, of dat de klanten terughoudend zijn met nieuwe bestellingen. Het omgekeerde geldt ook. Het kan zijn dat je als nieuwe aandeelhouder de behoefte voelt om zaken te professionaliseren, senk bijvoorbeeld aan het sluiten van contracten of het maken van vaste afspraken, daar waar dat tot dusver enkel mondeling of via email ging. Dat kan soms op weerstand stoten, maar het kan ook zijn dat de klant of leverancier daar juist heel blij mee is.

Tijdig, helder en open communiceren neemt een hoop onzekerheid en onduidelijkheid weg en zorgt er ook voor dat de zaken zo goed mogelijk of misschien zelfs nog beter doorlopen.

Meer informatie

Neem contact met ons op, we helpen je graag verder

Heb je vragen na het lezen van dit artikel, of wil je meer informatie? Wellicht ben je zelf aan het denken over een bedrijfsovername? Neem gerust contact met ons op, we adviseren je graag. 

Waar moet je allemaal rekening mee houden bij een bedrijfsovername

PREPARE MERGE INTEGRATE: de aanpak van M&A / FIRM

PREPARE MERGE INTEGRATE: de aanpak van M&A FIRM

De aanpak van M&A FIRM is simpel en doeltreffend. Want bij een bedrijfsovername, fusie of verkoop heb je veel vragen. Er spelen verschillende situaties en er zijn verschillende personen en instanties waar rekening mee gehouden moet worden.  Ondertussen gaat de dagdagelijkse praktijk gewoon verder, dat vereist ook jouw aandacht. Je kunt je nog steeds niet opsplitsen, maar gelukkig heb je een betrouwbare partner in bedrijfsovernames: M&A FIRM. M&A FIRM neemt de zorgen uit jouw handen en begeleidt je in iedere stap. Vanaf het moment dat je je voor het eerst afvraagt ‘Hoe lang wil ik nog?’ tot het moment dat ondertekening plaatsvindt bij de notaris: M&A FIRM is jouw partner bij de volgende stap van je onderneming.

M&A FIRM verdeelt in haar aanpak de verkoop van een bedrijf in 3 fases:

PREPARE

Een goede voorbereiding is het halve werk. En deze uitspraak gaat zeker op waar het gaat om zakelijke transacties; daarom is in de aanpak van M&A FIRM veel aandacht voor de voorbereiding. Want zowel aan de verkoopkant als aan de koopkant bepaalt deze voorbereiding de uiteindelijke mate van succes op lange termijn. Om het proces duurzaam succesvol te laten zijn is het noodzakelijk vroeg na te denken over een paar vragen. Bijvoorbeeld hoe je het bedrijf aantrekkelijk te laten zijn voor (buitenlandse) investeerders en kopers. Of gewoon omdat je klaar wilt zijn voor díe gelegenheid als deze zich voordoet. Dit noemen wij de prepare fase. 

In onze aanpak beginnen wij het liefst al met jou te werken in de laatste 24 maanden voordat je overweegt te verkopen of een bedrijf over te nemen. Heb je eerder behoefte aan advies, of een sparringpartner, dan kan dat natuurlijk altijd. We nemen samen met jou, de ondernemer, alle tijd om de bedrijfsovername goed voor te bereiden. Alleen zo wordt de uiteindelijke verkoop en overgang geen lijdensweg, maar is het een logische voortzetting van de bedrijfsvoering. Je zult merken dat in de aanpak van M&A FIRM veel tijd en energie gestoken wordt in het echt voelen van de levensaders van jouw bedrijf om zo de intrinsieke waarde – feitelijk de DNA van jouw organisatie – te bevatten. We willen jouw verhaal horen, jouw dromen en ambities kennen, zodat we samen de meest optimale manier vinden om uit te stappen.

In die laatste 24 maanden voor verkoop of overname, helpen we jou met het bepalen van je doelen, met de voorbereiding van je bedrijf op de verkoop of aankoop, en vergroten we samen de stabiliteit en het toekomstperspectief van je bedrijf, voor je het mergers & acquisitions proces ingaat. M&A FIRM begeleidt met haar aanpak bedrijven stap voor stap door het voorbereidingsproces om zo het succes van de overname te vergroten.

MERGE

Het vinden van de juiste zakenpartner om jouw bedrijf aan te verkopen, of om een bedrijf van over te nemen, is een delicaat en tijdrovend proces. Deze fase in ons adviesproces bestaat uit de ‘klassieke’ M&A diensten: van het zoeken naar de juiste kandidaat tot het sluiten van de transactie. Maar we zijn niet uit op snelle winst, of op een bepaalde kandidaat. Integendeel: wij zoeken de kandidaat die het beste en meest duurzame lange termijn succes voor de onderneming kan bieden.

In tegenstelling tot andere M&A adviseurs, én door onze multidisciplinaire opzet geven wij jou alle benodigde adviezen uit één hand. Dit zorgt ervoor dat jij de dagelijkse gang van zaken met zo weinig mogelijk verstoring kunt voortzetten. Want als ondernemer wil je niet de focus op de actuele bedrijfsvoering verliezen. Maar als jouw focus ligt bij een overname ga je toch anders naar dagdagelijkse beslissingen kijken: ‘Moet ik nu wel of niet verhuizen naar een groter pand? Zal ik die verbouwing nog laten doorgaan als ik wil verkopen? Moet ik misschien nieuw personeel aannemen? Of daar juist mee wachten? Hoe zit het met die allang geplande marketing campagne? Moet ik nu aan de zwakke plekken in mijn bedrijf werken? Of juist niet meer?’

Het team van M&A FIRM helpt jou hierbij. Ons team zal vanaf het begin bestaan uit een dealmaker, een financieel specialist en een advocaat. Daarnaast kunnen we nog, afhankelijk natuurlijk van de bijzonderheden, ESG- en duurzaamheidsspecialisten, business developers, marketing – en communicatieprofesionals en salesspecialisten aan het team toe. Uiteraard ten alle tijden in overleg met jou.

INTEGRATE

Veel bedrijfsovernames mislukken door slechte communicatie tijdens de overgang waardoor de integratie niet goed loopt.

Ons advies stopt daarom niet bij de closing datum, maar in onze aanpak gaat door zolang als nodig is om een duurzame overdracht van het bedrijf aan de nieuwe eigenaar te verzekeren. Of dit nu aan de verkoopzijde is als onderdeel van de earn-out verplichtingen of aan de koopzijde om een soepele overgang en integratie mogelijk te maken. Dit duurt meestal zo’n 6 tot 12 maanden.

Meer informatie over de aanpak van M&A FIRM

Heb je na het lezen van dit artikel vragen? Kun je wel advies gebruiken, of overweeg je een (vorm van) bedrijfsverkoop? Neem gerust contact op, we helpen je graag verder. 

De aanpak van M&A/FIRM is prepare, merge, integrate
Logo